Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van “Bouwcoördinatie Richard de Beer”. Om u een professionele dienstverlening te bieden, verwerken wij uw persoonsgegevens. 

Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. 

Waarom hebben wij een Privacy Statement? 
We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop! 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, etc.. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u onze website bezoekt verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie. 

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met ons worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing? 
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerken in het kader van onze dienstverlening. 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 
Van alle personen met wie we contact hebben, of die onze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is “Bouwcoördinatie Richard de Beer”. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 
Wij mogen enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn: 

  • uw toestemming; 
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; 
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; 
  • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een ander natuurlijk persoon te beschermen. 
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van “Bouwcoördinatie Richard de Beer”, waarbij uw belang niet prevaleert. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten: 

Goede dienstverlening 
In het kader van een goede en professionele dienstverlening registreren wij uw naam en adresgegevens in ons bedrijfssysteem. Indien nodig vragen wij ook uw legitimatiegegevens. 

Alle personeelsleden die direct betrokken zijn bij onze dienstverlening aan u, hebben toegang tot uw gegevens. Daar hoort ook alle informatie bij afkomstig van externe bronnen. 

Mogelijk worden beeld- en geluidopnamen gemaakt in het kader van de dienstverlening aan onze klanten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om telefoongesprekken, opnamen met bewakingsapparatuur en opnamen in het kader van onze dienstverlening. Gebruik van deze opname voor andere doeleinden doen we alleen met uw schriftelijke toestemming. 

Indien u, met onze toestemming, geluids- en/of video-opnames maakt zijn deze strikt persoonlijk en mogen niet op sociale media of online worden gezet. U dient vooraf aan onze medewerker(st)er te melden dat u het gesprek wilt opnemen. Onze medewerk(st)er dient toestemming te verlenen voor de opname (ook zijn/haar privacy dient gewaarborgd te zijn). 

Facturatie 
Voor een correcte facturatie gebruiken wij uw contactgegevens. Mogelijk gebruiken wij informatie van derden (denk hierbij bijvoorbeeld aan betalingsgegevens) voor het samenstellen van onze factuur. 

Meten ervaringen 
Indien wij klantervaringen laten meten, vragen wij u vooraf toestemming om mee te doen met (digitale) onderzoeken waarmee we uw ervaringen met onze organisatie en medewerkers meten. Door middel van een verwerkers-overeenkomst met de externe partijen die deze onderzoeken uitvoeren is uw privacy gewaarborgd. 

Interne en externe kwaliteitscontrole 
Onze organisatie wordt periodiek bezocht door een extern auditor die controleert of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Inzage in klantdossiers kan onderdeel uitmaken van deze kwaliteitsaudit. In dat geval geven wij alleen inzage in dossiers waarvan de klant vooraf specifiek schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

Klachten en geschillen 
Het kan zijn dat voor de afhandeling van klachten een externe organisatie of een geschillencommissie ingeschakeld moet worden. Indien zij een afschrift van uw gegevens met relevante informatie nodig hebben vragen wij eerst uw specifieke, schriftelijke toestemming. 

Wettelijk verplichtingen 
Indien wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken, controleren we eerst het doel en ook of deze aan de wet gestelde eisen voldoet.

Marketing en communicatie 
De gegevens uit het contactformulier op onze website worden middels een interne e-mail zichtbaar gemaakt en ook als zodanig verwerkt. Indien noodzakelijk worden de gegevens vastgelegd in het klantdossier. 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens 
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. 

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn: 

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag 
0900-2001201 

Veilig 
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Bouwcoördinatie Richard de Beer passende technische en organisatorische maatregelen. Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. 

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen “Bouwcoördinatie Richard de Beer” niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben. 

Onze elektronische systemen, waarin uw gegevens staan, zijn op verschillende wijze beveiligd met o.a. toegangsbeperkingen, logging, etc. Ook zorgen we voor maatregelen tegen verlies van gegevens zoals back-ups, tegen brand en verlies of diefstal. Papieren dossiers worden opgeslagen in afgesloten kasten en ruimten. Enkele medewerkers zijn geschoold in voorkomen van beveiligingsincidenten en gebruik van de meldcode datalekken in het geval er ondanks alle maatregelen toch misbruik is gemaakt van uw gegevens. 

Melden van incidenten persoonsgegevens 
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten. 

Vertrouwelijk 
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Al onze medewerkers zijn daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door ons worden ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens? 
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. 

Verstrekken aan derden 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. 

“Bouwcoördinatie Richard de Beer” kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verlenen wij onze medewerking. 

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie 
“Bouwcoördinatie Richard de Beer” zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte. 

Persoonlijk contact met “Bouwcoördinatie Richard de Beer” 
Veel contacten tussen u en ons verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening. 

Op verschillende manieren contact 
Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Sociale media of via onze website contact met ons. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van ons. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door ons worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. 

Bellen met Bouwcoördinatie Richard de Beer 
Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat kunnen we doen om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Als dit van toepassing is wordt u altijd aan het begin van het gesprek hierover geïnformeerd. 

Bezoek aan onze website 
Als u onze website bezoekt registreren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens kunnen gebruiken. 

Wat doen we met uw IP-adres? 
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Uw IP-adres wordt bij ons geregistreerd. 

Wat doen we met uw bezoekgegevens? 
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door onze website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. 

Wat doen we met cookies? 
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. 

Wij ontvangen rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op deze rapportages is uw IP-adres niet zichtbaar 

Wat zijn uw rechten? 
Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht. 

Inzage in uw gegevens 
Bent u klant bij “Bouwcoördinatie Richard de Beer” en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn, dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. 

Recht op rectificatie 
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. 

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt. 

Wanneer wij inhoudelijk niet eens zijn met de correctie, bieden wij u de mogelijkheid om een verklaring toe te voegen aan uw klantdossier. 

Recht op gegevensuitwisseling 
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. 

Recht op beperking van de verwerking 
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig is. 

Recht van bezwaar 
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ons kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. 

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken. 

Over dit privacy statement 
“Bouwcoördinatie Richard de Beer” kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op onze website. 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: 

Bouwcoördinatie Richard de Beer 
Koppelstraat 95a 
5741 GB Beek en Donk 
E-mail: info@richarddebeer.nl